ដោយសារតែមួយរយៈពេលនេះប្រេងមានការឡើងថ្លៃទើបក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនិងការបាត់បង់ប្រេង។ ដោយមានការបាត់ប្រេងក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនទំនិញ ជាពិសេសនៅពេលយប់ហើយដំណោះស្រាយដែលពួកគេមានពីមុនមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការការពារការលួចប្រេងឥន្ធនៈ។ ដូចនេះទើបពួកគេស្វែងរកដំណោះស្រាយជំនួយបន្ថែមនៅក្នុងការការពារបញ្ហាទាំងនោះ។ ជាការពិតចោរលួចប្រេងឥន្ធនៈអាចខួងរន្ធនៅក្នុងធុងប្រេងហើយបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនបានរងការខាតបង់ទាំងការលួចប្រេង និងការប្តូរធុង។ ពួកគេបានដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចលនាចំនួនពីរនៅសងខាងនៃកាប៊ីនឡាន។ វាអាចផ្តល់សញ្ញាបានលុះត្រាតែមាននរណាម្នាក់ចាប់ផ្តើមបង្ហូរប្រេង។ ឧបករណ៏នេះនឹងផ្ដល់សំឡេងរោទ៍ភ្លាមៗ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចូលមកជិតធុងប្រេងឥន្ធនៈ…