នៅប៉ុន្មានឆ្មាំកន្លងមកនេះ នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានករណីបាត់ខ្លួនកុមារជាច្រើនបានកើនឡើង។ ដោយយោងតាមប៉ូលីសនៃប្រទេសនោះ ទិន្នន័យនៃការបាត់កុមារមានរហូតដល់រាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ និងមួយចំនួនមិនទាន់បានរកឃើញនូវឡើយ។ នេះជាបញ្ហាដែរមាននៅក្នុងប្រទេសនេះ សម្រាប់ថែរក្សាសុវត្ថិភាពជូនកុមារ នៅក្នុងប្រទេស។ ក្រោយពីបានស្វែងរកដំណោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលបាន ប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៃកម្មវិធី GPS Tracking System ដែលកម្មវិធីបានបានផ្តល់អំពីមុខងារសំខាន់ៗដែរមានដូចខាងក្រោម៖

  1. ផ្តល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)​ ទាំង Android/ios និងកុំំព្យុទ័រ។
  2. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)​ អាចដឹងពីទីតាំងរបស់កុមារ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ។
  3. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)​ បានអនុញ្ញាតឲ្យអាណាព្យាបាលដឹងពីទីតាំងរបស់កុមារ តាមរយះទូរស័ព្ទដៃ និងកុំព្យូទ័រ។
  4. មានការផ្តល់ជូនឧបករណ៍ Wai Tag សម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនកុមារ នៅក្នុងគោលដៅដឹងពីទីតាំងរបស់កុមារ នៅក្នុងកម្រិតនៃតំបន់មួយ។
  5. បានផ្តល់ជូន មុខងារការកំណត់តំបន់ (Geofences) ដើម្បីកំណត់ពីតំបន់នៃការចេញចូលរបស់កុមារ។ នៅក្នុងករណីដែលកុមារ មានសកម្មភាពចេញពីតំបន់ នឹងមានការជូនជាដំណឹងទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)​។
  6. ផ្តល់ជូនរបាយការណ៍នៃការធ្វើដំណើររបស់កុមារ ជារៀងរាល់ខែ។
  7. មានក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់ជួយដោះស្រាយពេលមានបញ្ហាបច្ចេកទេស។
  8. កម្មវិធីងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ចំណេញពេលវេលា និងថវិកា។

ក្រោយពីបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)​ ពិតជាបានជួយទប់ស្កាត់ករណីបាត់កុមារមួយចំនួនធំ ដែលបានដែរបានធ្វើឲ្យឪពុកម្តាយ និងអាណាព្យាបាល ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តណាស់ចំពោះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)​។