ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់ បានធ្វើការដឹកជញ្ជូនទំនេញទៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់អន្តរជាតិ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឆ្លងប្រទេសបែបនេះតែងតែទាមទារអោយមានការគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីរក្សានូវសុវត្ថិភាព គុណភាពនិងការពារបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពឬសំណើមជាដើម។
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)៖
     1. មានគេហទំព័រផ្លូវការនិងកម្មវិធីដែលបង្ហាញពីព័ត៌មានទីតាំងនៃរថយន្តនៅក្នុង Platform តែមួយ។
     2. អាចគ្រប់គ្រងនូវគុណភាពនៃផលិតផលដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ពីសីតុណ្ហភាព។
     3. បែងចែករថយន្តជាក្រុមៗទៅតាមតំបន់ ដែលភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជាក្នុងផ្នែកនីមួយៗ។
     4. មានក្រុមការងារជំនាញសម្រាប់ជួយសម្របសម្រួលពេលមានបញ្ហាបច្ចេកទេស។
     5. ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ចំណេញពេលវេលា និងថវិការជាងមុនទ្វេរដង។
     6. រក្សាទុកប្រត្តិបត្តិការទាំងអស់នៃរថយន្តដែលអាចផ្ទុកទិន្នន័យអនឡាញនិងរក្សាការសម្ងាត់ជូនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដោយសុវត្តិភាពព្រមទាំងងាយស្រួលក្នុងការទាញយកទិន្នន័យ។
មកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនលំដាប់ថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិបានគ្រប់គ្រងរថយន្តចំនួន ២៥០០គ្រឿង។ ពួកគាត់ពិតជាមានការសប្បាយចិត្តជាមួយកម្មវិធី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ដែលបានផ្តល់សេវាកម្មល្អលើសពីការរំពឹងទុកដល់ពួកគាត់ផងដែរ៕