ប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈមានបញ្ហាជាមួយនិងព័ត៌មានមិនពិតប្រាកដនិងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នូវឡើយអំពីរថយន្តក្រុងសាធារណៈ។ចំណតរថយន្តក្រុងដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយតារាងកាលវិភាគចាស់ដោយគ្មានទិន្នន័យពេលវេលាពិតនិងព័ត៌មានហួសសម័យដែលនេះជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកបានប្រើប្រាស់ឡានក្រុងសាធារណៈ។

នៅពេលដែលមានបញ្ហាបែបនេះ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) បានផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដូចខាងក្រោម៖

  1. នៅចំណតរថយន្តក្រុងសាធារណៈត្រូវបានបំពាក់អេក្រង LED សម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានច្បាស់លាស់។
  2. រថយន្តក្រុងសាធារណៈត្រូវបានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ GPS ។
  3. អ្នកដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈអាចដឹងពីព័ត៌មាននៃរថយន្តដែលធ្វើអោយពួកគេងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ពួកគេ។
  4. រាល់ព័ត៌មាននៃរថយន្តក្រុងសាធារណៈត្រូវបានកត់ត្រាទុក។
  5. មានសំឡេងរោទិ៍នៅពេលរថយន្តក្រុងមកដល់ចំណតដែលជាភាពងាយស្រួលដល់ជនពិការ។
  6. ជួយកាត់បន្ថយកការកក់ស្ទះចរាចរណ៍។
  7. ជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនៃអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈ។

អ្វីដែល ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) បានដល់ឲ្យគឺអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរថយន្តក្រុងសាធារណៈពិតជាមានភាពងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលា៕