ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលមានបញ្ហាចំនួនទិន្នន័យប្រេងមិនប្រក្រតីដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបានបានសន្មត់ថាគឺជាកម្មភាពដែរបុគ្គលិកនិងអ្នកដទៃដែលបានធ្វើការបូមប្រេងពេលដែលយានយន្តបានធ្វើការឈប់ចតនៅពេលយប់។នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមានបញ្ហាបែបនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយានយន្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System)

នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានដូចខាងលើដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស(GPS Tracking System)បានផ្តល់កញ្ចប់សេវាកម្មសម្រាប់ដោះស្រាយដូចខាងក្រោម៖

1.ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃការបើកគម្របធុងប្រេងដោយមានតែបុគ្គលិកប៉ុណ្ណោះទើបអាចបើកគម្របបាន

2.ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ឆះយានយន្តនិងប្រព័ន្ធសំឡេងរោទិ៍។នៅក្នុងករណីការបើកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះប្រព័ន្ធសំឡេងនិងធ្វើការរោទិ៍ឡើងហើយផ្ញើររបាយការណ៍ទៅកាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស(GPS Tracking System) ផងដែរ។

3.ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញនៃកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈក៏ដូចជាការផ្តល់របាយការណ៍នៃកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈ។(នៅក្នុងករណីដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញនៃកម្រិតប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានកាត់ឬមានការខួងធុងប្រេង)នោះប្រព័ន្ធសំឡេងនឹងធ្វើការរោទិ៍ឡើងហើយក៏បានផ្តល់ជាពត៌មានដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស(GPS Tracking System)ផងដែរ។

នៅក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបានប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស(GPS Tracking System)គឺពួកគេមានការកត់សំគាល់ថាមានការថយចុះនៃការបាត់ប្រេងឥន្ធនៈជាលំដាប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមានការសប្បាយជាមួយនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស(GPS Tracking System)។

ឯកសារយោង៖https://gurtam.com/en/case-studies/fighting-fuel-thefts-in-serbia