ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មរថយន្តបានប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ដើម្បីត្រួតពិនិត្យរថយន្តរបស់ខ្លួន។ពួកមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស(GPS Tracking System)ប៉ុន្តែគេមានបំណងទាញយករបាយការណ៍​រហ័សនិង​ងាយស្រួល​គ្រប់​ពេល។

ពួកយើងបានផ្តល់ដំណោះស្រាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានទិន្នន័យចាំបាច់ពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ដោយគ្រាន់តែចុចពីរឬបីឃ្លីកប៉ុណ្ណោះគឺយើងបានបង្កើត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) chatbot សម្រាប់ Telegram ។

រូបភាពរថយន្តត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) និងបង្ហាញអោយឃើញអំពីរថយន្តនីមួយៗស្ថានភាពនៃការបើកបរបញ្ជីរថយន្ត។អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​របាយការណ៍​អំពី​គីឡូម៉ែត្រចំនួនម៉ោង​​ធ្វើការដោយ​ផ្ទាល់​នៅក្នុង Telegram bot។របាយការណ៍ត្រូវបានបង្កើតជាឯកសារPDFដែលអាចប្រើប្រាស់លើទូរសព្ទ Android, iOS, និងTelegram desktop។ពួកគេគ្រោងនឹងអនុវត្តលទ្ធភាពនៃការទទួលបានរបាយការណ៍ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍លើអ្នកបើកបរការកំណត់តំបន់និងរបាយការណ៍ជាច្រើនទៀត។

ជាមួយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) chatbot នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍គណនេយ្យករ អាចទទួលបានរបាយការណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត។

  1. ការចូលប្រើទិន្នន័យរហ័ស

ពួកអាចទទួលបានរបាយការណ៍ដោយគ្រាន់តែចុចពីរឬបីឃ្លីកហើយវាមិនត្រូវការកម្មវិធីទូរស័ព្ទបន្ថែមទេ។

  1. ការសន្សំពេលវេលា

នាយកប្រតិបត្តិក៏ដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងចាត់ចែងកិច្ចការដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ក្នុងតេឡេក្រាម។

  1. ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ពួកគេទទួលបានទិន្នន័យចាំបាច់ងាយស្រួលបំផុតតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជីភីអេស (GPS Tracking System) chatbot