អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាខួរក្បាល ត្រូវតែតាមដានជានិច្ចដោយបុគ្គលិកពេទ្យ ឬសាច់ញាតិ ដែលវាពិតជាពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទីតាំង ពួកគេតែងតែវង្វេងទៅកន្លែងផ្សេងៗ។ការស្វែងរកអ្នកជំងឺទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដៃគូរបស់ Platinum O-Trackមកពីប្រទេសស៊ុយអែតបានដោះស្រាយវាដោយជោគជ័យ។ដំណោះស្រាយសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យអ្នកដែលមានរួមមានឧបករណ៍ជីភីអេសភ្ជាប់លើអ្នកជំងឺ ដោយភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី Platinum O-Track ដែលអាចផ្ញើទិន្នន័យទីតាំង យើងអាចកំណត់ទីតាំងតំបន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺ។បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីខាងលើពួកគេទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ការស្វែងរកលឿនជាងមុន៖ឥឡូវនេះយើងអាចទទួលបានការជូនដំណឹងភ្លាមៗតាមរយៈទូរសព្ទដៃ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺចាកចេញពីគ្លីនិក ផ្ទះ ឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលពួកគេគួរតែស្នាក់នៅ។ទីតាំងពិតប្រាកដរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្ហាញនៅលើផែនទីដែលងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក។

មិនចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការហៅទូរសព្ទបន្ទាន់៖ ដោយសារភាពត្រឹមត្រូវ និងស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះ ពួកគេមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ពិន័យសម្រាប់ការហៅទូរសព្ទបន្ទាន់មិនពិត (ករណីខ្លះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែត)។

ការចំណាយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គ្លីនិក៖ គ្លីនិកបានកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពួកគេ ដោយសារពួកគេមិនចាំបាច់ជួលបុគ្គលិកច្រើនសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យអ្នកជំងឺ។