ត្រូវការជ្រើសរើស៖
– Software Support(ជំនួយផ្នែកកម្មវិធី) ចំនួន 5 នាក់ ( មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ ប៉ុន្តែមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ នឹងចង់រៀនសូត្របន្ថែមនូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា )។