តម្រូវការការងារ៖
1-មានទំនាក់ទំនងល្អ និតរួសរាយរាក់ទាក់។
2-ចេះផ្នែកកុំព្យូទ័រ (Microsoft Words, Excel, Power Point, Internet and e-mail)។
3-បើសិនចេះកម្មវិធីរចនាកាត់តរូបភាពទៀតកាន់តែប្រសើរ។
4-ចង់រៀននូវអ្វីដែលថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងរួមចំណែកដើម្បីភាពលូតលាស់របស់ក្រុមហ៊ុន។
ទំនួលខុសត្រូវ៖
1-ជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជន ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជារបៀបប្រើប្រាស់ផលិតផល
2-យកចិត្តទុកដាក់ទាំងអតិថិជនចាស់និងថ្មី។
3-ប្រឹក្សាពីការលក់ផលិតផល និង ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស(ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដោយក្រុមហ៊ុន)។
4-មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងចេះជួយគ្នា។