***គ្មានបទពិសោធន៍ជាជាងភ្លើងពីមុន ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
1- មានភាពអត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ និងស្មោះត្រង់នឹងការងារ
2- មានសុជីវធម៌ល្អ និងចេះជួយយកអាសារក្រុមការងារ
3- មានចិត្តចង់រៀនអ្វីដែលថ្មីទាក់ទងផ្នែកជាងភ្លើង
4- មានប្រវត្តិរូបល្អ ឬមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗ
5- ទទួលបានការបង្វឹកការងារមុនចុះអនុវត្តន៍ជាមួយថ្នាក់លើ
6- មានការជួយជ្រោមជ្រែង និងបង្ហាញទិសដៅក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារ