ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកមុខតំណែង៖ ផ្នែកគណនេយ្យករ
ប្រាក់បៀវត្ស៖ USD200-USD300
តម្រូវការការងារ
១- ជានិស្សិតឆ្នាំទី១ ឡើង
២- ជំនាញគណនេយ្យ/ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
៣- ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Microsoft Words, Excel, Power Point, Internet and E-mail)
៤- អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាខ្មែរបាន
៥- ចូលចិត្តធ្វើការជាក្រុម មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងចេះជួយគ្នា
៦- មានបទពិសោធន៍ ឬ គ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន